KZTV Logo
Toon items op tag: reglement
zondag, 26 juni 2011 13:13

Les reglement

LESREGLEMENT Tennisorganisatie Leguijt bij K.Z.T.V

1. Na de inschrijving en definitieve indeling hebben trainer(s) en leerling zich gebonden voor een hele zomer-/wintercursus.

2. Indien een cursus tussentijds moet worden afgebroken door een leerling ontstaat geen recht op vergoeding van lesgeld. In zeer bijzondere gevallen besluiten trainer(s) en technische commissie (TC) gezamenlijk over de afhandeling. U dient dit schriftelijk aan te vragen bij de trainer en de TC.

3. Een zomer-/wintercursus bestaat uit:

-18 lessen (praktijk of theorie) waarbij er 3 lessen mogen uitvallen als gevolg van de weersomstandigheden zonder recht op inhalen of verrekening. Als er daardoor nog meer lessen uitvallen dan worden die in overleg met de leerling opnieuw gepland. De lessen worden binnen een half jaar in geroosterd en afgerond met een start in april en oktober.

4. Alle lessen zijn inclusief het gebruik van ballen en eventuele hulpmiddelen zoals video, testrackets en ballenmachine. Andere materialen verzorgt de leerling zelf.

5. Een les duurt 50 minuten. Halve lessen duren 25 minuten. Dit om de pauzes van de trainer te garanderen.

6. Als de banen onbespeelbaar zijn, anders dan als gevolg van slecht weer, wordt er door de trainer in overleg met de TC een herplanning gemaakt.

7. Bij ziekte of afwezigheid van de leerling ontstaat geen recht op vergoeding of een vervangende les. Wel mag een leerling, na toestemming van de trainer, zich laten vervangen door een ander lid van de vereniging.

8. Bij ziekte of andere vormen van afwezigheid van de trainer komt er vervanging of wordt de les later ingehaald/verrekend.

9. Bij het herplannen van lessen mogen leerlingen ook in andere lessgroepen geplaatst worden. Het herplannen gebeurt in goed overleg met de leerling.

10. Lessen die al zijn aangevangen (en afgebroken) worden niet meer herpland.

11. Lesdagen zijn alle dagen in de lesperiode, buiten de basisschoolvakanties en de officiële feestdagen. Hiervan kan alleen na overleg met de trainer worden afgeweken.

12. De leerlingen krijgen van de tennisorganisatie een nota. Deze dienen binnen 14 dagen te worden voldaan na afgiftedatum.

13. Inschrijvingen, die na de sluitingsdatum nog binnenkomen, worden alleen indien mogelijk nog verwerkt.

14. Aanspreekpunt voor de tennisorganisatie zijn de betreffende trainers of

Melchert Leguijt. Info op publicatiebord en website.

15. Aanspreekpunt voor KZTV is de TC voorzitter. (Als u er samen niet uitkomt).

Dit reglement is vastgesteld door Tennisorganisatie Leguijt in overleg met KZTV (December 2011)

Gepubliceerd in Algemeen
zondag, 26 juni 2011 13:03

Huishoudelijk reglement

AANMELDING, TOELATING EN BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP.

Artikel 1.1. De vereniging kent de volgende vorm van leden:
a. seniorleden;
b. ereleden;
c. leden van verdienste;
d. niet spelende leden;
e. juniorleden
2. Seniorleden en niet spelende leden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die op de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt.
3. Ereleden zijn zij die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging onderscheiden hebben en leden van verdienste zijn seniorleden en niet spelende leden die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, en die tot erelid dan wel lid van verdienste zijn benoemd bij besluit door de Algemene Vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen. Ereleden en leden van verdienste hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet, de Statuten en het Huishoudelijk Reglement aan seniorleden zijn toegekend, met inachtneming van artikel 8a lid 3 van de Statuten.
4. Juniorleden zijn natuurlijke personen die op de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt.

Artikel 2 LIDMAATSCHAP.
1. Zij die als lid tot de vereniging wensen toe te treden, dienen zich schriftelijk aan te melden bij de secretaris van het bestuur onder opgave van volledige naam, voornamen, geboortedatum en adres. De secretaris dient een hiertoe passend formulier te verstrekken. Indien in het bestuur een ledenadministrateur is benoemd dienen voorgaande handelingen aan hem te worden gericht dan wel door hem te worden verricht.
2. Met inachtneming van het bepaalde van artikel 5 van de Statuten, vangt het lidmaatschap aan op de datum van de plaatsing in het cluborgaan.
3. In afwijking van het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, is het bestuur bevoegd een persoon al dan niet na ontvangst van schriftelijke bezwaren van de leden, toegang tot de vereniging te weigeren.
4. Indien het bestuur van deze bevoegdheid gebruik maakt, wordt betrokkene ten spoedigste door middel van een aangetekende brief van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.
5. Betrokkene heeft het recht binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de Algemene Vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft het bestuursbesluit gehandhaafd.
6. Besluitvorming van de Algemene Vergadering vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 7, negende lid, van de Statuten.
7. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk na datum haar leden kennis te laten nemen van de namen van vertrokken leden alsmede geschorste leden. Deze kennisgeving kan door middel van publicatie in het verenigingsorgaan of op het mededelingenbord in het clubgebouw geschieden.
8. Zij die op eigen verzoek enig lidmaatschap wensen te
beeindigen kunnen mits zij toetreden als niet spelend lid, weer gewoon lid worden bij aanvang van een nieuw verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders beslist.

Artikel 3.1 RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN.

Speelrecht hebben alle leden die aan hun financiële verplichtingen jegens de vereniging hebben voldaan, met uitzondering van geschorste leden en niet-spelende leden. Bij het gebruik maken van het speelrecht dient het baanreglement in acht te worden genomen. Tijdens het spelen is tenniskleding en schoeisel verplicht.
2. In aanvulling op het bepaalde in het vorige lid, hebben senior en juniorleden de verplichting:
a. het tijdig berichten van verhindering, indien zij niet in staat zijn aan wedstrijden deel te nemen.
b. op de juiste tijd en plaats aanwezig te zijn voor deelname aan wedstrijden.
3. De leden zijn verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen voor 15 januari van het nieuwe verenigingsjaar. Indien de verschuldigde contributie en het entreegeld nog niet is ontvangen op uiterlijk 1 februari van het nieuwe verenigingsjaar, dienen de betreffende leden 
22.70,- euro extra te betalen. Zij zijn tevens verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de secretaris of ledenadministrateur op te geven.
4. Het bestuur heeft het recht senior en juniorleden van 16 jaar en ouder, binnen redelijke grenzen, te verplichten tot het verrichten van kantine en andere diensten ten behoeve van de vereniging.

Artikel 4 STRAFFEN.
1. Het bestuur is bevoegd te besluiten overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 van de Statuten, indien leden handelen in strijd met de verplichtingen bedoeld in artikel 3, 5 en 6 van dit Reglement.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten, in aanvulling op het bepaalde in artikel 7 van de Statuten, van een lid schadevergoeding te eisen in geval van schade aan de eigendommen en faciliteiten van de vereniging, indien dit een gevolg is van handelen, in strijd met de regels en gebruik bedoeld in artikel 6, vijfde lid, van de Statuten.

Artikel 5 INTRODUCTIE NIET LEDEN.
1. Leden, met uitzondering van niet spelende leden, zijn gerechtigd tot introductie van niet of niet spelende leden tot maximaal drie maal per jaar. Eenzelfde niet-lid kan niet meer dan drie maal per jaar worden geintroduceerd, ook al geschiedt introductie door verschillende leden. Introductie is uitsluitend toegestaan onder voorkennis van een bestuurslid en met inachtneming van het baanreglement.
2. De introductie geschiedt tegen een door het bestuur vast te stellen bedrag. Een juniorlid betaalt de helft van dit bedrag.

Artikel 5a DAGSPELERS.
1. De vereniging kent het begrip dagspelers.
2. Onder dagspelers worden verstaan zij, die vermeld staan op de aanwezige wachtlijst van de vereniging
en hierdoor gebruik kunnen maken van een beperkt speelrecht.
3. Aan het beperkte speelrecht zijn door het bestuur vast te stellen voorwaarden verbonden, welke
voorwaarden schriftelijk aan de dagspelers bekend worden gemaakt. Deze voorwaarden alsmede
eventuele wijzigingen daarop worden via het cluborgaan aan de leden bekend gemaakt.
4. De bijdrage voor dit beperkte speelrecht wordt door het bestuur vastgesteld, doch dient tenminste 60%
te bedragen van de contributie geldend voor de betreffende ledencategorie.
5. Bij gebruikmaking van het beperkte speelrecht, als bedoeld in lid 3 van dit artikel, dient de dagspeler
zich te houden aan het voor de leden geldende Baanreglement. Introductie door dagspelers is niet
mogelijk.
6. Bij niet voldoen aan de voorwaarden en plichten, als bedoeld in lid 3 en 5 van dit artikel, door de 
dagspelers is het bestuur bevoegd deze het beperkte speelrecht te ontnemen en af te voeren van de
wachtlijst. Terugbetaling van de bijdrage of een deel ervan vindt alsdan niet plaats.

Artikel 6.1 CONTRIBUTIE EN ENTREEGELDEN.

De contributie is verschuldigd voor het hele verenigingsjaar.
2. Wijziging van de contributie geschiedt met inachtneming van het CBS indexcijfer voor de gezinsconsumptie en wordt afgerond op hele euro's, tenzij de Algemene Vergadering anders besluit.
3. De in artikel 8a lid 2 van de Statuten genoemde contributie en entreegelden kunnen worden vastgesteld voor de volgende categorien:
a. seniorleden welke op de eerste januari van het verenigingsjaar de 21-jarige leeftijd nog niet hebben bereikt, dan wel voor eerste oefening in militaire dienst zijn of studenten
(in voorkomende gevallen aan te duiden als "tussenklasse");
b. seniorleden en leden van verdienste welke niet voldoen aan de voorwaarden gesteld onder punt a;
c. niet spelende leden. 
d. juniorleden; 
e. juniorleden welke op de eerste januari van het verenigingsjaar de veertienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt (in voorkomende gevallen aan te duiden als "jeugdleden").
f. entreegeld betalen zij, die niet eerder lid van de vereniging waren.
4. Studenten dienen voor de aanvang van het verenigingsjaar, de secretaris of de ledenadministrateur schriftelijk te berichten of zij gaan studeren of nog studerende zijn. Bewijsstukken hiertoe dienen desgewenst te worden getoond.
5. De minimum bijdrage van begunstigers en niet spelende leden van verdienste wordt door het bestuur vastgesteld.
6. In geval het lidmaatschap van de vereniging wordt verworven in de loop van het verenigingsjaar kan het bestuur te zijner beoordeling gedeeltelijke ontheffing verlenen van de geldelijke verplichtingen jegens de vereniging.

Artikel 7 VERGADERINGEN.
1. De vergaderingen worden onderscheiden in:
a. Algemene Vergadering;
b. bestuursvergadering;
c. commissie en/of werkgroepvergadering.
2. De Algemene Vergadering oefent de "wetgevende macht" uit, onverminderd de bevoegdheid bij dit Reglement aan het bestuur toegekend, en met inachtneming van wat ten aanzien van de Algemene Vergadering geregeld is in de statuten.
3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter roept de vergadering bijeen. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen acht dagen geen gevolg wordt gegeven en/of de bestuursvergadering niet binnen achtentwintig dagen wordt gehouden, zijn verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.
4. Kandidaatstelling voor een door de Algemene Vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur of door tenminste tien stemgerechtigde leden. Kandidaatstelling door leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, ondertekend door de voorstellers alsmede de kandidaat, die daarmede verklaart een eventuele benoeming te aanvaarden. Deze verklaring dient tenminste zeven dagen, voordat de vergadering wordt gehouden te worden ingediend. Het bestuur is verplicht zich te vergewissen van de bereidheid tot aanvaarden van een eventuele benoeming van een door haar voorgestelde kandidaat.
5. Ter behandeling op een algemene (leden )vergadering kunnen leden voorstellen indienen, mits deze schriftelijk bij de secretaris zijn ingediend, tenminste zeven dagen voordat de vergadering wordt gehouden. Een dergelijk voorstel moet ondertekend zijn door tenminste tien stemgerechtigde leden.
6. Alle op de agenda ener vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, hetwelk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt.
7. Een verzoek tot het houden van een Algemene Vergadering als bedoeld in het laatste lid van artikel 12 der Statuten, dient te geschieden door een schriftelijke tot het bestuur gerichte aanvrage. De aanvrage dient door alle verzoekende leden te worden ondertekend. Ondertekening krachtens volmacht is niet toegestaan.
8. Bestuurs en commissievergaderingen kunnen niet worden gehouden wanneer niet tenminste de helft plus één der bestuur , respectievelijk commissieleden aanwezig is. Wanneer een vergadering bij gebreke van het vereiste aantal leden niet kan worden gehouden, kan binnen vier weken nadien een nieuwe vergadering worden belegd en gehouden, waarin ongeacht het aantal aanwezige leden kan worden beraadslaagd en besluiten kunnen worden genomen.
9. In de bestuursvergadering heeft ieder bestuurslid één stem. In ledenvergaderingen heeft het bestuur zoveel stemmen als er bestuursleden zijn. Bestuursleden zijn te allen tijde bevoegd commissievergaderingen met uitzondering van de commissie genoemd in artikel 11 lid 4 der statuten, hierna te noemen kascommissie, bij te wonen.

Artikel 8 BESTUUR.
1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden door de Algemene Vergadering in functie gekozen, de overige bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling overleg verdeeld.
2. Het gehele bestuur treedt een jaar na zijn verkiezing af. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
3. De kandidaat-leden worden met een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen tot bestuurslid gekozen.
4. De voorzitter heeft de leiding der vereniging; hij presideert en leidt vergaderingen, draagt zorg dat ter vergadering wordt behandeld wat op de agenda staat vermeld, ziet toe op de naleving van alle statutaire en reglementaire bepalingen en op de uitvoering van de genomen besluiten. De secretaris is belast met het voeren van de correspondentie, het verzenden van convocaties voor de vergaderingen, het bijhouden der notulen van bestuurs en ledenvergaderingen, het opmaken en bijhouden van de ledenlijst, het opmaken van het jaarverslag en de verzorging van het archief.
De penningmeester is belast met het beheer der geldmiddelen van de vereniging, de inning der contributies en entreegelden, de betaling der schulden van de vereniging, het opmaken van het financieel jaarverslag en de opstelling in overleg met de overige leden van het bestuur van een begroting voor het komende verenigingsjaar.
De overige leden van het bestuur assisteren de voorzitter, de secretaris en de penningmeester waar nodig. In geval van ontstentenis of belet van de voorzitter, secretaris of penningmeester kan krachtens bestuursbesluit hun functie tijdelijk door een ander bestuurslid worden waargenomen.

Artikel 9 COMMISSIES.
1. De Algemene Vergadering en/of het bestuur kan een of meerdere commissies benoemen met een algemene of bijzondere opdracht.
2. In ieder geval dienen de navolgende commissies te worden benoemd:
a. Accommodatiecommissie;
b. Kantinecommissie;
e. Jeugdcommissie;
f; Technische commissie;
3. De commissies, met uitzondering van de kascommissie, zijn verantwoording verschuldigd tegenover het bestuur, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist.
4. De commissies, met uitzondering van de kascommissie, benoemen uit hun midden een voorzitter,secretaris en zonodig een penningmeester.
5. De overige commissies, werkgroepen en groepen van leden benoemen elk uit hun midden een coördinator.
6. Commissieleden worden benoemd voor een periode van een jaar, tenzij het een eenmalige bijzondere opdracht betreft. In dat geval geldt de benoeming voor de duur van de opdracht.
7. De commissies, met uitzondering van de kascommissie, kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.
8. De kascommissie, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor een jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een der commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de Algemene Vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie dat het langst zitting heeft gehad. Eenzelfde lid kan niet langer dan twee opeenvolgende jaren van de kascommissie deel uitmaken.

Artikel 10 BEVOEGDHEID BESTUUR.
Het bedrag als bedoeld In artikel 10 lid 3 onder sub c der Statuten wordt gesteld op 9075,60 euro,zegge negenduizendvijfenzeventig euro en zestig eurocent.

Artikel 11 BESLUITVORMING.
1. Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan. Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan. Bij mondelinge stemmingen brengt in bestuursvergaderingen de voorzitter en in ledenvergaderingen het bestuur als laatste zijn stem uit.
2. Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem.
3. In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de Algemene Vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de Statuten en Huishoudelijk Reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden en leden van verdiensten. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij bij Statuten of Huishoudelijk Reglement anders is bepaald. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.
4. Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid heeft verkregen heeft een tweede stemming plaats. Heeft ook dan niemand de meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat één persoon de meerderheid heeft verkregen. Bij herstemmingen waaronder niet begrepen de tweede stemming wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de vorige stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. In geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

Artikel 12 ARCHIEF.
1. Het archief bevat alle aan de vereniging gerichte stukken, de notulenboeken, de gevulde kopieboeken, de kasboeken, een officieel exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, alle officiële ledenlijsten en alles wat het bestuur verder in het archief wil plaatsen.
2. Het archief wordt bijgehouden en beheerd door de secretaris, die zich door andere leden kan laten 
bijstaan.

AANSPRAKELIJKHEID VERENIGING. Artikel 13.
De vereniging stelt zich niet aansprakelijk haar leden financieel te steunen, bij een door hun overkomen ongeval van welke aard dan ook.

DUURArtikel 13 a
1. het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december
2. het financiële verenigingsjaar loopt van 1 november tot en met 31 oktober
3. de Algemene Ledenvergadering vindt plaats in de maand november 

Artikel 14.1 SLOTBEPALINGEN.

Door toetreding verklaart ieder lid van de vereniging zich te onderwerpen aan het Huishoudelijk Reglement, regel en bepalingen, alsmede aan de wijzigingen, die hierin aangebracht kunnen worden.
2. De Algemene Vergadering van de vereniging kan met meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, dispensatie verlenen aan de voorschriften van dit Huishoudelijk Reglement en aan alle gemaakte of eventueel te maken bepalingen.
3. Dringende wijzigingen van het Reglement kunnen op voorstel van het bestuur of op voorstel van leden zonodig jaarlijks in een eerstvolgende Algemene Vergadering in behandeling worden gebracht.

Artikel 15.
De leden ontvangen van de secretaris een exemplaar van de Statuten en van dit reglement.

Artikel 16.
1. In geval van twijfel omtrent de uitleg of toepassing van dit reglement beslist het bestuur. Eveneens beslist het bestuur In alle gevallen waarin door dit reglement niet wordt voorzien.
2. Het bestuur is daarvoor verantwoording schuldig aan de Algemene Vergadering.

Artikel 17. Aldus vastgesteld en goedgekeurd in de Algemene 1edenvergadering van Koog-Zaandijkse Tennisvereniging gehouden op 26 november 1993 te Koog aan de Zaan.

De herziening van Artikel 3 punt 3, alsmede artikel 13 a zijn aldus vastgesteld en goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering van de Koog Zaandijkse Tennisvereniging gehouden op 7 januari 2000 te Koog aan de Zaan.

Gepubliceerd in Algemeen
zondag, 26 juni 2011 12:55

Baan reglement

Ingangsdatum 3 november 2010

1. Speelgerechtigd zijn alleen diegenen die in het bezit zijn van een geldige K.Z.T.V.- spelerspas met pasfoto.
2. Reserveren van een baan is verplicht. Via het digitaal afhangbord kan alleen met de eigen spelerspas een baan worden gereserveerd. Alle spelers/sters dienen vanaf het moment van reserveren op het park aanwezig te zijn. Er mag alleen gespeeld worden nadat het digitale afhangbord een vrije baan toekent aan geldige spelerspassen. Opnieuw reserveren is alleen mogelijk na afloop van de speeltijd.
Leden, introducés en niet-leden die spelen zonder een correcte baanreservering dienen desgevraagd onmiddellijk plaats te maken voor leden/introducés die wel op de juiste wijze gereserveerd hebben. Tijdens het trainen mag u geen andere baan reserveren.
3. De speeltijd is een half uur. Voor een dubbelspel wordt, indien er is afgehangen met 4 geldige spelerspassen, 45 minuten gereserveerd. De klok op het digitale afhangbord geeft de juiste tijd aan.
Op dagen dat er geen speciale evenementen zijn eindigt de afhang mogelijkheid om 22:30 voor enkelspel en om 22:15 voor dubbelspel. De verlichting gaat dan om 23:00 uit. Na het spelen dient u te vegen met de aanwezige matten.
4. Trainingsbanen worden vooraf geblokkeerd in het afhangbord en een overzicht daarvan zal worden gepubliceerd op het publicatiebord. Overleg over het aantal trainingsbanen en tijden wordt met de TC gevoerd. In overleg met de TC of systeembeheerders mogen de trainers van deze baantoewijzing afwijken. Deze baanwisseling moet correct en vooral op tijd worden gecommuniceerd. Na het trainen dient u te vegen met de aanwezige matten.
5. (Jeugd)spelers/sters vanaf 14 jaar kunnen deelnemen aan de racketavond op de maandag.
6. Leden dienen de banen te verlaten wanneer dit hun verzocht wordt door leden van de accommodatiecommissie in verband met baanonderhoud. Tijdens het spelen of trainen wordt u verzocht alleen met officiële tennisschoenen te spelen die geen strepen op de baan achterlaten. Kosten van eventueel herstel van de baan of daarbij behorende materialen kunnen op de veroorzaker worden verhaald.
7. Introductie van niet-leden is toegestaan volgens artikel 8 van het huishoudelijk reglement. Een introducé is alleen speelgerechtigd als hij/zij in het bezit is van een geldige tijdelijke spelerspas. Introducépassen zijn verkrijgbaar op de privéadressen van alle bestuursleden, zij beschikken ieder over 2 passen welke tegen betaling van € 5 per introducé (jeugdspelers t/m 17 jaar € 2,50) per dag kunnen worden afgehaald en aldaar tevens na afloop weer worden ingeleverd. Ieder lid mag maximaal 3 keer per jaar iemand introduceren en een introducé mag slechts 3 keer geïntroduceerd worden.
8. De barcommissie krijgt tevens een aantal passen in beheer die geschikt zijn om uit te geven als introducépas ofwel “dummy” pas bij problemen met het inlezen van de eigen spelerspas.
9. Tijdens competities, toernooien en evenementen zijn alle banen hiervoor gereserveerd. In overleg met de beheerder van het afhangbord worden de noodzakelijke banen hiervoor in het digitale afhangbord geblokkeerd. Trainers overleggen met de organisatie van die evenementen of er tijdens die evenementen getraind kan worden.
10. Iedereen die evenementen of activiteiten organiseert die gevolgen hebben voor de baanbezetting dient dit te melden bij de TC, de afhangbordbeheerder of een van de bestuursleden die zorgen voor bespreking en correcte invoer in het afhangsysteem. De telefoonnummers van de beheerder(s) van het afhangbord staan op het afhangbord vermeld.
11. Algemeen erkende feestdagen worden als zondagen beschouwd.
12. Men dient ieders speelrechten te respecteren!
13. Bij situaties waar dit reglement niet in voorziet dient u vooraf en/of direct contact op te nemen met de TC.
14. Bij overtredingen van dit reglement (en andere reglementen) kan u volgens de richtlijnen in de statuten van KZTV een sanctie worden opgelegd. (Berisping, schorsing en royering).

Gepubliceerd in Algemeen

Recente berichten

INVITATIE toernooi 2 november

Zaterdag 2 november is weer het gezellige INVITATIE toernooi. Speel met vader, moeder, opa, oma, of iemand anders voor de gezelligheid een potje tennis. Schrijf je nu in op de...

Lees verder

Algemene LedenVergadering 21 november

Hierbij worden alle leden uitgenodigd voor de Algemene LedenVergadering KZTV op 21 november 2019. De vergadering is in het clubhuis 't Buut en begint om 20.00 uur, de inlooptijd is...

Lees verder

Nieuwe KNLTB-clubapp 1.9

Woensdag 18-04 is de nieuwe mobiele KNLTB-clubapp 1.9 geinstalleerd, zie voor informatie de email die u heeft gehad. U dient het programma KNLTB-club 1.9 opnieuw te installeren.

Lees verder

SPECIALE AANBIEDING JEUGD

Speciale aanbieding (all-in-one) Uw kind heeft kunnen proeven van de tennissport. Vond uw zoon of dochter dat leuk? Wij bieden u één jaar lidmaatschap voor uw kind, een tennisracket in bruikleen...

Lees verder

ALLE ONLINE AANKOPEN VIA SPONSORKLIKS

De vakantie staat voor de deur, of nieuwe online aankopen deze zomer. Bestelt U online, VAKANTIE (booking.com etc.) of AANKOPEN ( bol.com etc.) of ETEN (thuisbezorgd.nl), doe dit dan via: www.sponsorkliks.nl selecteer als...

Lees verder

Young Devil op Zaan TV

Ons Young Devil toernooi 2019 onder leiding van Sophie Walraven was weer zeer geslaagd. Ondanks de tegenslagen van verlichting, weer , internet en telefoon was het weer genieten bij KZTV bij de...

Lees verder

Het nieuwe KNLTB afhangbord

Bij KZTV is het nieuwe KNLTB Afhangbord in het clubhuis in gebruik. Het nieuwe scherm is groter en het afhangbord is in een gloednieuw jasje gestopt. Hij is efficiënt in...

Lees verder

NIEUW SPONSORKLIKS APP

NIEUW DE SPONSORKLIKS APP installeer deze gelijk op je mobiel (IOS en Androide) en stel KZTV als je standaard sponsordoel in. Voor al Uw aankopen die U doet via deze app krijgt...

Lees verder